Państwowa Inspekcja Pracy - państwowy organ nadzorujący przestrzeganie przepisów BHP.

Państwowa Inspekcja Pracy - organ powołany głównie do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. PIP podlega sejmowi R.P. Pracą PIP kieruje Główny Inspektor Pracy powoływany i odwoływany przez Marszałka Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy. Rada Ochrony Pracy jest organem kadencyjnym powoływanym na cztery lata przez Marszałka Sejmu spośród osób związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zajmuje się głównie nadzorem nad działalnością PIP i opiniowaniem spraw związanych z dziedziną BHP o zasięgu ogólnokrajowym.

Organy Państwowej Inspekcji Pracy : Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy (powoływani i odwoływani przez Marszałka Sejmu), Okregowi Inspektorzy Pracy i ich zastępcy (powoływani i odwoływani przez Głównego Inspektora Pracy), Inspektorzy Pracy - działający w ramach właściwości terytorialnej Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy wynikające z ustawy : nadzór i kontrola przestrzegania przepisów dotyczących: stosunku pracy, wynagrodzenia, czasu pracy, urlopów, zatrudnienia młodocianych, niepełnosprawnych ; rozpatrywanie skarg pracowniczych; opiniowanie zgodności z wymaganiami BHP zakładów pracy chronionej oraz stanowisk pracy dla niepełnosprawnych; kontrola przestrzegania przepisów BHP przy budowie, przebudowie i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn, urządzeń i technologii; kontrola legalności zatrudnienia obywateli polskich i obcokrajowców; badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

Środki do realizacji zadań nadane Państwowej Inspekcji Pracy. Postępowanie kontrolne które prowadzi do ustalenia stanu faktycznego. Środki prawne wynikające z postępowania kontrolnego : nakaz usunięcia uchybień, nakaz wstrzymania prac, skierowania do innych prac, nakaz wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń, nakaz zaprzestania działalności osób fizycznych i jednoosobowych podmiotów gospodarczych, nakaz ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, nakaz wypłaty wynagrodzenia, wystąpienie w sprawach innych uchybień. Postępowanie w związku ze zgłoszeniem wypadku przy pracy daje możliwość ingerencji w chwili jednoznacznego stwierdzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników. Postępowanie w ramach ustawy o ocenie zgodności wyrobów wprowadzonych do obrotu z wymaganiami zasadniczymi pozwala na wykluczenie wyrobów niebezpiecznych dla użytkownika. Stanowisko w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, postanowienie w sprawie odstępstwa od warunków technicznych, decyzja w sprawie przystosowania zakładu lub stanowiska do potrzeb osób niepełnosprawnych to narzędzia pozwalające PIP wpływać na obiekty i stanowiska gdzie odbywa się praca co wyraźnie oznacza odpowiedzialność tej instytucji za bezpieczeństwo pracownika w jego otoczeniu. Powództwa do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy tak istotne w podlegającym ciągłym zmianom rynku pracy. Nadzorem i kontrolą PIP są objęci wszyscy pracodawcy oraz inne podmioty, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne.

Powyższe zadania w sferze BHP Gdańska realizuje Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku mieszczący się przy ul. Okopowej 7.